raad-van-bestuur-vfonds-overdracht
mei 14, 2020
Artikel

Bestuurlijke ontwikkelingen bij vfonds

Overdracht voorzitterschap Raad van Bestuur

Vooruitlopend op zijn afscheid als lid van de Raad van Bestuur van het vfonds per 1 juli 2020, heeft mr. Robert S. Croll op 12 mei jl. het voorzitterschap overgedragen aan vice-admiraal bd Matthieu Borsboom. Vanwege de maatregelen die momenteel van kracht zijn in verband met de coronacrisisheeft de overdracht digitaal plaatsgevonden.

Met veel passie heeft Robert Croll zich de afgelopen 16 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van het vfonds ingezet. Voor het vfonds is hij van grote betekenis geweest als verbinder, door zijn maatschappelijke betrokkenheid, zijn persoonlijke inbreng en zijn vele contacten op tal van plaatsen in het maatschappelijk veld. Zijn visie, betrokkenheid en bestuurlijke kwaliteiten hebben sterk bijgedragen aan het huidige vfonds. Naar eigen zeggen heeft hij het ‘als een eer beschouwd om zo lange tijd de Raad van Bestuur te mogen leiden. Ik draag het stokje graag over aan Matthieu en heb er alle vertrouwen in dat hij zijn taak als voorzitter met verve zal vervullen.’

Matthieu Borsboom is sinds 2014 verbonden aan het vfonds: tot februari 2018 was hij lid van de Raad van Toezicht en sindsdien is hij bestuurslid. Aldus is hij meer dan bekend met het vfonds en in het bijzonder met de totstandkoming van dit zo belangrijke jaar van 75 jaar Vrijheid. ‘Het vfonds heeft samen met tal van partners toegewerkt naar een mooie viering van 75 jaar vrijheid. We wilden het groots aanpakken. Dat dit bijzondere lustrumjaar op deze manier zou verlopen heeft niemand kunnen voorzien. Nu is het tijd om de balans op te maken, ons beleid te evalueren en lijnen uit te zetten voor de komende jaren. Ik kijk er naar uit om in deze uitdagende tijd het voorzitterschap op mij te nemen.’

De nieuwe voorzitter dankt Robert Croll namens de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de bureaumedewerkers voor zijn tomeloze inzet en getoonde passie voor het vfonds. Vanwege de huidige coronamaatregelen zal op zijn vroegst in september 2020 passend afscheid van hem worden genomen.

Nieuw lid Raad van Bestuur

Anticiperend op het vertrek van Robert Croll uit de Raad van Bestuur en de benoeming van Matthieu Borsboom als diens opvolger is door de Raad van Toezicht gestart met de werving en selectie van een nieuw bestuurslid. Op de vacature heeft een groot aantal uitmuntende kandidaten gereageerd. Dat heeft geleid tot het unanieme besluit van de Raad van Toezicht om per 1 juli 2020 mr. John Bakker als lid van de Raad van Bestuur te benoemen.

John Bakker is momenteel nog als penningmeester lid van het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Deze nevenfunctie zal hij  blijven vervullen totdat in zijn opvolging aldaar, rond 1 oktober a.s., is voorzien. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is een gewaardeerde en belangrijke strategische partner van het vfonds. Daarom zijn er schriftelijk afspraken gemaakt tussen betrokkenen om eventuele belangenconflicten te voorkomen. De belangrijkste afspraak is dat John Bakker zich tot zijn aftreden als lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zal onthouden van deelname aan alle beraadslagingen als bestuurslid van het vfonds, alsmede van besluitvorming over en inzage in toepasselijke documentatie die het Nationaal Comité 4 en 5 mei direct raken. 

In aanloop naar 1 juli zal John Bakker uitgebreid geïntroduceerd worden via de website van het vfonds en in de nieuwsbrief. Het bestuur zal derhalve per 1 juli 2020 bestaan uit voorzitter Matthieu Borsboom, secretaris Lisette Mattaar en John Bakker.

Opvolging voorzitter Raad van Toezicht

Bij de werving en selectie van een nieuw bestuurslid kwam tevens een kandidaat naar voren die dusdanig goed bij het vfonds blijkt te passen, dat de selectiecommissie het erover eens was deze kandidaat aan het vfonds te willen binden. Op initiatief van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht Job Cohen is, anticiperend op diens vertrek na drie termijnen, verkend of het voorzitterschap op termijn door de desbetreffende kandidaat vervuld zou kunnen worden. Door zowel de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur als de kandidaat zelf, is hier positief op gereageerd. Dat betekent dat de Raad van Toezicht mr. dr. Ton Rombouts heeft geselecteerd als opvolger van Job Cohen. De opvolging zal in de loop van 2021 plaatsvinden.