Disclaimer

Op deze website vindt u informatie over vfonds. Wij proberen deze site zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden, maar vfonds kan er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Vfonds aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm of omvang dan ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van het vfonds sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een financiële bijdrage van het vfonds met een beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen over het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan het vfonds.

Op de inhoud en presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van het vfonds en van derden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het vfonds elektronisch of anderszins te kopiëren (tenzij met instemming van het vfonds), openbaar te maken en/of wijzingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Fotocredits homepage

Kranslegging tijdens herdenking Loenen: Rob Gieling
Bezoeker museum: Maczek Memorial Breda
Tentoonstelling 75 jaar VN in 75 verhalen: Martijn Beekman
Nederlandse Veteranendag: Marleen Hoftijzer
Finalist Op Weg naar het Lagerhuis: Stichting HOPE XXL