januari 2, 2021
Artikel

Nieuw Nederlands Veteraneninstituut van start

Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met één loket waar zij terechtkunnen met al hun vragen. Het Nederlands Veteraneninstituut is vanaf 1 januari 2021 hét aanspreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom veteranen. De nieuwe organisatie is er ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie.

Één organisatie voor alle Nederlandse veteranen

De samenvoeging is het gevolg van aanbevelingen uit een evaluatie van het veteranenbeleid, in 2016 uitgevoerd door Defensie. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsuitvoering eenvoudiger en slagvaardiger zou kunnen. Ook is voor veteranen en partijen in de samenleving niet altijd duidelijk welke organisatie verantwoordelijk is voor bepaalde delen van de uitvoering van het beleid. Daarom worden de zes (deel)organisaties in één nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid ondergebracht om de bestaande capaciteit en expertise op het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek en maatschappelijk erkenning en waardering optimaal te benutten.

Betrokken (deel)organisaties

De zes organisaties/organisatiedelen die samen zijn gegaan zijn het Veteraneninstituut, de Stichting Nederlandse Veteranendag, de Stichting de Basis, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie van ABP/APG en de coördinatie van het nuldelijnsondersteuningssysteem van het Veteranen Platform. In totaal zijn hierbij ruim 200 medewerkers betrokken.

De v van veteranenzorg

Het einde van de Tweede Wereldoorlog en de ontbrekende zorg en publieke waardering voor veteranen markeerden het startpunt van vfonds. Sindsdien hebben vfonds (en onze voorloper) het initiatief genomen om invulling te geven aan veteranenzorg en waardering voor veteranen. De overheid heeft in de afgelopen decennia de verschillende facetten van veteranenzorg geborgd in haar beleid en steeds efficiënter ingevuld. De vaststelling van de Veteranenwet in februari 2012 en nu dus de oprichting van het Nederlands Veteraneninstituut zijn hierbij de symbolische mijlpalen. Vfonds is verheugd met deze mooie ontwikkeling. Naast de individuele waardering voor veteranen vanuit het overheidsbeleid, geloven wij dat ook de publieke waardering voor veteranen onverminderd van belang blijft. Veteranen hebben zich ingezet voor en namens onze democratische rechtsstaat, soms zelfs met grote persoonlijke gevolgen, en verdienen daarom als veteraan onze waardering.

Kijk voor meer informatie op www.nlveteraneninstituut.nl