Werkvelden

Het vfonds richt zich op drie werkvelden. Wij willen bijdragen aan de erkenning en waardering voor veteranen en alle andere mensen in uniform die zich inzetten voor vrede, vrijheid en democratie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de herinnering aan oorlog en vredesmissies levend wordt gehouden, dat de slachtoffers ervan worden herdacht, maar ook dat onze vrijheid wordt gevierd. Tot slot steunen wij initiatieven en projecten die gericht zijn op het in stand houden van vrede, democratie, rechtsstaat en het stimuleren van de internationale rechtsorde.

Erkenning en waardering

Veteranen en andere geüniformeerden in dienst van de Nederlandse overheid verdienen erkenning en waardering. Op verschillende manieren draagt het vfonds hieraan bij. Via voorlichting, educatie en publiciteit komt er meer maatschappelijke aandacht voor het werk van veteranen en geüniformeerden. Het gaat hierbij om veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en mensen die betrokken zijn geweest bij recentere internationale vredesoperaties, maar ook om geüniformeerden die taken uitvoeren in opdracht van politie en brandweer. Wij zijn hoofdpartner van de Nederlandse Veteranendag, de dag die draait om erkenning en waardering voor veteranen en geüniformeerden. Daarnaast steunen wij de ontwikkeling van educatief materiaal, zoals exposities en documentaires. Het vfonds vindt het bovendien belangrijk dat er goede zorg is voor veteranen en geüniformeerden. Al jaren bieden wij daarom financiële support aan de BNMO. Deze stichting biedt psychosociale hulpverlening en begeleiding aan veteranen, dienstslachtoffers, (ex-) geüniformeerde, oorlogsgetroffenen en organiseert onder andere nazorgdagen op De Basis in Doorn. De Basis is een plek waar lotgenoten elkaar kunnen treffen. Het vfonds steunt ook reünies van geüniformeerden die op missie zijn geweest en zet zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan vele andere projecten die erkenning en waardering voor veteranen en geüniformeerden stimuleren.

Herinnering, herdenken en vieren

De Tweede Wereldoorlog mag nooit vergeten worden. Uit respect voor de slachtoffers en als waarschuwing voor de toekomst. Daarom steunt het vfonds de grotere oorlogs- en verzetsmusea en landelijke herinneringscentra die verenigd zijn in de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40 – ‘45. Vele van hen hebben met gelden van het vfonds de afgelopen jaren hun deuren kunnen (her)openen en is er geïnvesteerd in vernieuwing van musea en tentoonstellingen. Zo dragen wij bij aan het vergroten van de maatschappelijke kennis over oorlogen, vredesoperaties en de gevolgen hiervan voor geüniformeerden en burgers. Het vfonds steunt bovendien de herdenkingen op 4 mei van verschillende groepen oorlogsslachtoffers, zoals de Nationale Dodenherdenking, de Nationale Kinderherdenking, de Nationale Herdenking Capitulaties 1945, de Nationale Holocaust Herdenking, de herdenking einde oorlog Zuidoost-Azië en de Nationale Herdenking gevallen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Naast het herdenken van oorlogen moeten bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd worden. Het vfonds steunt daarom de 14 Bevrijdingsfestivals op 5 mei. Nederland viert op deze dag de vrijheid en betuigt steun aan hen die dat niet zijn. Het vfonds steunt ook de ontwikkeling van de Liberation Route Europe. Deze internationale herdenkingsroute verbindt belangrijke mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar en maakt deze toegankelijk voor bezoekers uit de hele wereld. De route vormt de schakel tussen de belangrijkste regio’s tijdens de Tweede Wereldoorlog en de plekken die van betekenis zijn geweest in de recentere geschiedenis. De Liberation Route Europe toont het belang van internationale verzoening en laat bezoekers stilstaan bij de waarde van onze felbevochten vrijheden.

Vrede, democratie en (inter)nationale rechtsorde

Herdenkingen en vieringen laten zien hoe waardevol en bijzonder onze huidige vrede, vrijheid, democratie en rechtsstaat zijn. Daarom steunt het vfonds verschillende projecten die met name jongeren leren dat vrede gekoesterd moet worden en dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Zo steunen wij het Nationaal Gesprek over Vrijheid van De Balie waarbij MBO-studenten samen met bewindsvoerders, zoals ministers en burgemeesters, in gesprek gaan over het belang van vrijheid. Via partnerships en samenwerkingen investeren wij bovendien continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten. Zo willen wij ook de jonge generatie stimuleren zich in te zetten voor het behoud van vrede, vrijheid, democratie en de (inter)nationale rechtsorde vandaag de dag.