Subsidierichtlijnen 2019

Verkorte versie: (klik hier voor de volledige subsidierichtlijnen)

 • De projectaanvraag moet op een juiste en volledige wijze zijn ingediend. Hiervoor dient u gebruik te maken van de specifieke aanvraagformulieren.
 • Het project voldoet aan ten minste één van de werkvelden van het vfonds.
 • Het project richt zich op een duidelijk omschreven doelgroep of doelgroepen.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project. Dat kan blijken uit samenwerkingsverbanden in de uitvoering of uit brede financiële ondersteuning.
 • Het project is publicitair interessant en biedt mogelijkheden om het vfonds onder de aandacht te brengen.
 • Het project kent een deugdelijke begroting, een realistisch dekkingsplan en een reële verhouding tussen kosten en beoogd bereik.

Het vfonds onderscheidt twee soorten subsidies: instellings- en projectsubsidies. In de afgelopen jaren is het vfonds overgestapt van instellingsondersteuning naar meer projectmatige financiering.

 • Het vfonds verleent steun aan organisaties die bijdragen aan één of meer van zijn doelstellingen – en zo de missie van het vfonds versterken.
 • Het vfonds financiert nooit 100%
 • Het vfonds verleent in alleen kortlopende projectfinanciering. In beperkte mate maakt het vfonds afspraken die zich – op grond van een meerjarig projectplan – over meerdere jaren uitstrekken.
 • Het vfonds verleent alleen steun indien de totale projectkosten en gevraagde bijdrage in een redelijke verhouding tot het beoogde bereik staan.
 • Het vfonds verleent alleen steun aan rechtspersonen, dus niet aan individuen, noch aan instellingen en projecten met een commercieel oogmerk.
 • Het vfonds verwacht van ondersteunde instellingen en projecten enerzijds een inhoudelijke en financiële verantwoording van het project en anderzijds inhoudelijke bijdragen aan de communicatie van zowel het vfonds als de BankGiro Loterij, de Nationale Postcodeloterij of de Nederlandse Loterij.

Projectsubsidies

Organisaties en instellingen die projecten ontwikkelen binnen de doelstellingen van het vfonds kunnen aanvragen indienen. Om snel te achterhalen of een project eventueel voor subsidie in aanmerking komt, is een Quick Scan wenselijk. Een positieve uitkomst van de Quick Scan betekent nog geen zekerheid over toekenning van subsidie; het geeft slechts aan of een project wel of niet past binnen de doelstellingen. Het vfonds maakt vervolgens inhoudelijke en budgettaire afwegingen.

Instellingssubsidies

Het vfonds gaat met een beperkt aantal organisaties een meerjarige relatie aan door middel van een instellingssubsidie. Kenmerk van deze organisaties is dat zij een beleidsbepalende en coördinerende of overkoepelende functie vervullen in werkvelden die bij de doelstellingen van het fonds passen.

Op dit moment is sprake van meerjarenafspraken met o.a. de Basis, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Stichting Herdenking 15 augustus en de BNMO. De financiering is niet a priori gekoppeld aan projecten.