Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het algemene aanvraagproces bij het vfonds? Bekijk hier of uw vraag tussen onze veelgestelde vragen staat.

Vragen over coronamaatregelen

Vragen over aanvraagprocedure

 • Hoe kan ik een aanvraag voor projectsubsidie indienen bij het vfonds?

  Op de pagina https://vfonds.nl/projectsubsidie-aanvragen/ vindt u alle informatie voor het indienen van een aanvraag.

 • Ik wil graag projectsubsidie aanvragen maar ik kom niet in de vfonds Community. Wat moet ik doen?

  Soms kan het voorkomen dat de website niet optimaal werkt in de browser van Microsoft (Internet Explorer, Edge, etc), Safari en Firefox. We adviseren daarom het gebruik van Google Chrome. Mocht u dan nog steeds problemen ervaren om in te loggen in de vfonds Community, neem dan contact met ons op via info@vfonds.nl of telefonisch via 030 – 2006 833.

 • Kan ik een subsidie aanvragen voor een project in het buitenland?

  Het vfonds neemt uitsluitend aanvragen in behandeling voor projecten die plaatsvinden in het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Wat zijn de deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag?

  Het hele jaar door kunt u bij vfonds subsidieaanvragen indienen. Vfonds neemt uitsluitend aanvragen in behandeling voor projecten die nog van start moeten gaan. Voor aanvragen tot het bedrag van 50.000 euro geldt als advies om de aanvraag drie maanden vóór de start van het project bij vfonds in te dienen. Vfonds streeft ernaar om een aanvraag binnen acht weken te hebben behandeld (uitzonderingen mogelijk). De snelheid van de behandeling hangt mede af van de inhoud van de aanvraag. Voor grotere aanvragen zijn er verschillende rondes met een sluitingsdatum Hieronder vindt u de deadlines van de verschillende rondes voor de grotere aanvragen boven de €50.000.

  Deadline inleverdatumUiterlijke datum reactie
  20 oktober 202229 december 2022
  12 januari 20233 maart 2023
  30 maart 20239 juni 2023
  13 juli 2023 29 september 2023
  13 oktober 202322 december 2023

  Vfonds houdt zich altijd het recht voor om een aanvraag later in behandeling te nemen dan zou volgen uit voorgaand overzicht met data. In dat geval ontvangt u een bericht van vfonds.

 • Welke documenten zijn verplicht voor het indienen van een aanvraag?

  Een projectplan, begroting en dekkingsplan, communicatieplan en een uittreksel uit de Kamer van Koophandel en de statuten van uw organisatie. Bij aanvragen vanaf 50.000,- euro is een aanbiedingsbrief verplicht.

 • Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie?

  Voor subsidie van het vfonds komen niet in aanmerking:

  • Aanvragen van eenmanszaken of individuen
  • Aanvragen van besloten en naamloze vennootschappen
  • Activiteiten die behoren tot de structurele exploitatie van de aanvrager

  Daarnaast komen de volgende aanvragen niet in aanmerking voor een subsidie van vfonds:
  • initiatieven die niet aansluiten bij de missie en doelstellingen van vfonds;
  • initiatieven buiten de geografische reikwijdte van vfonds;
  • initiatieven met een primair (partij-)politieke of religieuze doelstelling;
  • initiatieven van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties;
  • kosten behorend tot de reguliere exploitatie van de aanvrager;
  • aanvragen die exclusief de aanschaf van materialen of inventaris tot doel hebben;
  • initiatieven met een louter commerciële doelstelling;
  • initiatieven waarbij de kosten disproportioneel hoog zijn in verhouding tot de baten;
  • aanvragen afkomstig van een rechtspersoon die geen andere activiteit heeft dan het onderwerp van de aanvraag (de naam van de activiteit / het project en de naam van de rechtspersoon zijn in een dergelijk geval vaak dezelfde).


  Vfonds sluit de volgende typen projecten van steun uit:
  • Ontwikkeling of verbetering van websites of applicaties waarbij geen sprake is van substantiële impactverbetering;
  • lokale bevrijdingsfestivals, lokale 4 en 5 mei activiteiten en lokale veteranendagen;
  • het verrichten van onderhoud aan monumenten en gedenktekens.

 • Wie kan een aanvraag bij het vfonds indienen?

  Het vfonds neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die zijn ingediend vanuit een stichting of vereniging.

Vragen over projectbegroting

 • Welke kosten vallen onder ’lasten productie’ en ‘lasten algemeen beheer’?

  Lasten productie:

  Hieronder verstaat het vfonds  de direct aan de uitvoering van het project verbonden kosten. Voorbeelden zijn projectmedewerkers die voor de duur van het project aan de uitvoering ervan werken; materiaalkosten; huur van zalen; logistieke kosten.

  Lasten algemeen beheer:

  Deze kosten worden ook wel ‘overhead’ genoemd. Het zijn de basiskosten van uw organisatie die niet verbonden zijn aan het project. Deze kosten kunt u gedeeltelijk opnemen in de projectbegroting. Bijvoorbeeld: uw organisatie heeft fulltime een projectmanager in dienst die 15 procent van zijn/haar tijd zal besteden aan het project waarvoor u subsidie aanvraagt. U kunt dan 15 procent van de aan deze medewerkers verbonden kosten opnemen in de projectbegroting. Hieruit volgt dat u een gespecificeerd deel van de overheadkosten kunt opnemen in de projectbegroting. Niet gespecificeerde overheadkosten komen in principe niet in aanmerking voor subsidie vanuit het vfonds.

Na ontvangst aanvraag

 • Wat kan ik verwachten nadat ik de aanvraag heb ingediend?

  Na indiening ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Het komt voor dat het vfonds aanvullende gegevens opvraagt voor een juiste beoordeling van de aanvraag. U ontvangt rond bovengenoemde datum bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Na toekenning projectsubsidie

 • De aangevraagde projectsubsidie is toegekend, wat is de verdere procedure?

  U ontvangt via de vfonds community een chatterbericht waarbij de subsidiebeschikking en akkoordverklaring als bijlagen zijn gevoegd. Nadat u de ondertekende akkoordverklaring heeft geüpload in de vfonds community zal een voorschot ter hoogte van 75 procent van het maximaal toegekende bedrag worden overgemaakt naar het in de aanvraag opgegeven bankrekeningnummer (IBAN).

  Indien aan de toekenning van subsidie extra voorwaarden verbonden zijn, verzoekt het vfonds u hierover inhoudelijke informatie mee te sturen met de ondertekende akkoordverklaring. Het voorschot zal worden uitgekeerd nadat aan deze eventuele extra voorwaarden voldaan is.

  Bij toekenningen vanaf 250.000,- euro geldt een afwijkende procedure. Na ontvangst van de ondertekende akkoordverklaring maakt het vfonds een voorschot over volgens een op maat vastgestelde betalingskalender.

 • Ik heb de ondertekende akkoordverklaring ingediend. Wanneer betaalt het vfonds het voorschot uit?

  Het vfonds keert eenmaal per maand de voorschotten uit. Na indiening van de ondertekende akkoordverklaring duurt het maximaal een maand totdat u het voorschot op de opgegeven bankrekening ontvangt.

Na uitvoering project

 • Ik heb het evaluatiedossier aangeleverd. Wanneer mag ik uitkering van het saldo verwachten?

  Het vfonds streeft ernaar elk ontvangen evaluatiedossier zo snel mogelijk te behandelen. Helaas kan hier geen vaste termijn aan verbonden worden. Indien de behandeling leidt tot een positieve uitkomst zal het saldo uitgekeerd worden. Het vfonds keert eenmaal per maand de saldo’s uit.

 • Waar dien ik een evaluatie in?

  U kunt een evaluatie indienen door in te loggen in de vfonds community.

 • Waarom wordt om een project evaluatie gevraagd?

  De reden dat wij om een evaluatie vragen is dat wij graag willen weten of uw project in de opzet geslaagd is. Ook helpt het zowel u als vfonds om meer inzicht te krijgen in kansen om te verbeteren. Daarnaast zijn wij verplicht te controleren of de subsidies volgens de juiste boekhoudkundige regels zijn besteed.

 • Waarom wordt om een reünie evaluatie gevraagd?

  Vfonds ondersteunt jaarlijks vele reünies. Van al deze reünies willen we graag weten of ze in hun opzet geslaagd zijn. Hiernaast zijn wij verplicht te controleren of de subsidies volgens de juiste boekhoudkundige regels zijn besteed. Verder helpt de evaluatie ons om meer inzicht te krijgen in kansen om huidige en toekomstige samenwerkingen te verbeteren.

 • Wanneer ontvang ik de resterende subsidietoekenning?

  Zodra de ingediende evaluatie is goedgekeurd betalen wij de resterende 25% van de subsidietoekenning uit.

 • Wanneer ontvang ik het restsaldo van de reünie?

  Bij de start van het project keert vfonds 50% van de toegekende subsidie uit. Het restsaldo wordt uitgekeerd na goedkeuring van de ingediende evaluatie door vfonds.

 • Welke documenten heb ik nodig voor een project evaluatie?

  Toekenningen vanaf €2.500,-
  Bij toekenningen boven de €2.500,- dient u bij de evaluatie ook een bestedingsverklaring in te vullen. De ondertekende bestedingsverklaring kan bij de evaluatie worden geüpload in de vfonds community. Download hier de bestedingsverklaring

  Toekenningen vanaf €100.000
  Bij toekenningen boven de €100.000 dient u ook een accountantsverklaring aan te leveren.

 • Welke documenten heb ik nodig voor een reünie evaluatie?

  Na afloop van de reünie vragen wij u om een evaluatieformulier in de vfonds Community in te vullen. U dient als bijlage een of meerdere overzichtsfoto’s toevoegen zodat we een idee krijgen van het aantal aanwezigen op de reünie. Daarnaast ontvangen we (ook als bijlage) graag een financieel overzicht van de kosten van de reünie.