Veelgestelde vragen

Vragen over coronamaatregelen

“Ik heb een subsidie van het vfonds ontvangen voor mijn project maar ik wil deze uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen. Wat moet ik doen?”

Indien er wijzigingen zijn in uw project of indien u annulering van uw project overweegt als gevolg van de maatregelen, informeert u ons dan via info@vfonds.nl.

“Ik heb een subsidie gekregen voor een reünie maar wil deze uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen. Wat moet ik doen?”

Wilt u ons hiervan op de hoogte stellen via info@vfonds.nl en indien beschikbaar, de nieuwe datum doorgeven?

“Mijn project gaat niet door vanwege de coronamaatregelen, wat moet ik doen?”

Neem contact met ons op via 030 – 2006833  tijdens onze extra ingelaste telefonisch spreekuren. Tot nader order vinden deze iedere week plaats op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Dan bespreken we samen uw situatie en de eventuele financiële gevolgen.

Vragen over de aanvraagprocedure

“Hoe kan ik een aanvraag voor projectsubsidie indienen bij het vfonds?”

Op de pagina Projectsubsidie/Aanvragen van projectsubsidie kunt u de quickscan invullen. De quickscan is bedoeld om te toetsen of uw projectvoorstel beantwoordt aan een aantal van de algemene voorwaarden van het vfonds. Indien dit het geval is, wordt u doorverwezen naar het digitale aanvraagformulier.

“Wie kan een aanvraag bij het vfonds indienen?”

Het vfonds neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die zijn ingediend vanuit een stichting of vereniging.

“Welke documenten zijn verplicht voor het indienen van een aanvraag?”

Een projectplan, begroting en dekkingsplan, communicatieplan en een uittreksel uit de Kamer van Koophandel en de statuten van uw organisatie. Bij aanvragen vanaf 50.000,- euro is een aanbiedingsbrief verplicht.

“Wat zijn de deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag?”

Bij het vfonds kunt u altijd een aanvraag indienen. De volgende uiterlijke data kunt u aanhouden:

Deadline indienen aanvraag:                    Te verwachten communicatie besluiten aanvragen:

1 januari 2020                                             Eind februari 2020

1 maart 2020                                               Eind april 2020

1  mei 2020                                                  Eind juni 2020

1 augustus 2020                                          Eind september 2020

1 november 2020                                        Eind december 2020

Let op:

Uw aanvraag dient uiterlijk vier maanden vóór de startdatum van de uitvoering van het project ingediend zijn. Het vfonds houdt zich altijd het recht voor om een aanvraag later in behandeling te nemen dan zou volgen uit voorgaand overzicht met data. In dat geval ontvangt u een bericht van het vfonds.

“Kan ik een subsidie aanvragen voor een project in het buitenland?”

Het vfonds neemt uitsluitend aanvragen in behandeling voor projecten die plaatsvinden in het Koninkrijk der Nederlanden.

“Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie?”

Voor subsidie van het vfonds komen niet in aanmerking:

   • Aanvragen van eenmanszaken of individuen;
   • Aanvragen van besloten en naamloze vennootschappen;
   • Activiteiten die behoren tot de structurele exploitatie van de aanvrager.
“Zijn er soorten projecten die hoe dan ook niet in aanmerking komen voor subsidie van het vfonds?”

Het vfonds verstrekt geen subsidie aan de volgende disciplines:

   • Aankoop, restauratie of oprichting van monumenten;
   • Wetenschap en onderzoek;
   • Lokale bevrijdingsfestivals, lokale activiteiten op 4 en 5 mei en lokale veteranendagen;
   • Het maken van documentaires, films en het schrijven, publiceren en uitgeven van boeken.

Vragen over de projectbegroting

“Welke kosten vallen onder ’lasten productie’ en ‘lasten algemeen beheer’?”

Lasten productie:

Hieronder verstaat het vfonds  de direct aan de uitvoering van het project verbonden kosten. Voorbeelden zijn projectmedewerkers die voor de duur van het project aan de uitvoering ervan werken; materiaalkosten; huur van zalen; logistieke kosten.

Lasten algemeen beheer:

Deze kosten worden ook wel ‘overhead’ genoemd. Het zijn de basiskosten van uw organisatie die niet verbonden zijn aan het project. Deze kosten kunt u gedeeltelijk opnemen in de projectbegroting. Bijvoorbeeld: uw organisatie heeft fulltime een projectmanager in dienst die 15 procent van zijn/haar tijd zal besteden aan het project waarvoor u subsidie aanvraagt. U kunt dan 15 procent van de aan deze medewerkers verbonden kosten opnemen in de projectbegroting. Hieruit volgt dat u een gespecificeerd deel van de overheadkosten kunt opnemen in de projectbegroting. Niet gespecificeerde overheadkosten komen in principe niet in aanmerking voor subsidie vanuit het vfonds.

Na ontvangst van uw aanvraag

“Wat kan ik verwachten nadat ik de aanvraag heb ingediend?”

Na indiening ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Het komt voor dat het vfonds aanvullende gegevens opvraagt voor een juiste beoordeling van de aanvraag. U ontvangt rond bovengenoemde datum bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Na toekenning van de projectsubsidie

“De aangevraagde projectsubsidie is toegekend, wat is de verdere procedure?”

U ontvangt via de vfonds community een chatterbericht waarbij de subsidiebeschikking en akkoordverklaring als bijlagen zijn gevoegd. Nadat u de ondertekende akkoordverklaring heeft geüpload in de vfonds community zal een voorschot ter hoogte van 75 procent van het maximaal toegekende bedrag worden overgemaakt naar het in de aanvraag opgegeven bankrekeningnummer (IBAN).

Indien aan de toekenning van subsidie extra voorwaarden verbonden zijn, verzoekt het vfonds u hierover inhoudelijke informatie mee te sturen met de ondertekende akkoordverklaring. Het voorschot zal worden uitgekeerd nadat aan deze eventuele extra voorwaarden voldaan is.

Bij toekenningen vanaf 250.000,- euro geldt een afwijkende procedure. Na ontvangst van de ondertekende akkoordverklaring maakt het vfonds een voorschot over volgens een op maat vastgestelde betalingskalender.

“Ik heb de ondertekende akkoordverklaring ingediend. Wanneer betaalt het vfonds het voorschot uit?”

Het vfonds keert eenmaal per maand de voorschotten uit. Na indiening van de ondertekende akkoordverklaring duurt het maximaal een maand totdat u het voorschot op de opgegeven bankrekening ontvangt.

Na uitvoering van het project

“Ik heb het evaluatiedossier aangeleverd. Wanneer mag ik uitkering van het saldo verwachten?”

Het vfonds streeft ernaar elk ontvangen evaluatiedossier zo snel mogelijk te behandelen. Helaas kan hier geen vaste termijn aan verbonden worden. Indien de behandeling leidt tot een positieve uitkomst zal het saldo uitgekeerd worden. Het vfonds keert eenmaal per maand de saldo’s uit.