Missie & doelstellingen

De missie van vfonds luidt: vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Dit doen wij door projecten te subsidiëren, verbinden en initiëren die passen bij de verwezenlijking van vier doelstellingen:

1. Het vergroten van kennis van oorlog en conflict

Het vergroten van kennis van oorlog en conflict is een krachtig fundament, waarop de waardering van de democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving gebouwd wordt. Kennis van oorlog en conflict, zowel in heden en verleden, als op nationaal en internationaal niveau, maakt voor mensen duidelijk wat het belang is van een democratische rechtsstaat en hoe deze door oorlog en conflict wordt verstoord. Daarbij maakt het verhaal van oorlog en conflict het contrast met de verworvenheden van onze huidige samenleving zichtbaar. Hierdoor wordt de waardering voor de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving vergroot.

Vfonds subsidieert in dit kader organisaties die de inhoudelijke boodschap van nationale herdenkingen steunen. Maar ook educatieve projecten die kennis over het ontstaan van oorlog en de kennis over militaire (vredes)missies vergroten. Ook persoonlijke getuigenissen en verhalen over oorlog en conflict die een bredere maatschappelijke betekenis of impact hebben dragen hieraan bij.

Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten die we in het kader hiervan hebben ondersteund:

2. Het vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat

Door kennis van oorlog en conflict (doelstelling 1) kunnen we ook de verworvenheden die we vandaag de dag hebben – het kunnen leven in vrede, vrijheid en gelijkheid – meer waarderen. Deze verworvenheden zijn geen vanzelfsprekendheid. Ze worden beschermd en gehandhaafd door onze democratische rechtsstaat en dat gaat verder dan onze landsgrenzen. De democratische rechtsstaat in Nederland is namelijk onderdeel van de internationale rechtsorde. Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland onderdeel geworden van grotere internationale instituties zoals de NAVO, de EU en de Verenigde Naties. Deze bondgenootschappen zijn in het leven geroepen om veiligheid, vrijheid en internationale samenwerking van de aangesloten landen te garanderen en te bevorderen. Hier horen afspraken en verdragen bij. Zo staat in de Nederlandse grondwet dat de regering zich actief inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde. De inzet van Nederlandse militairen op internationale missies draagt hieraan bij.

Vfonds steunt daarom projecten die het belang en de kennis over de werking van democratie, rechtsstaat en internationale samenwerking van deze instituties vergroten.  

Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten die we in het kader hiervan hebben ondersteund:

3. Het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie

In het verlengde van de waardering van onze democratische rechtsstaat (doelstelling 2), inclusief de internationale rechtsorde, ligt de waardering voor veteranen en politiemensen. Zij zijn degenen die zich, met gevaar voor eigen leven, inzetten voor bescherming en handhaving van onze vrede en een democratische rechtsstaat. Bij veteranen en politiemensen, maar ook breder in de maatschappij, is er behoefte aan een vollediger, accurater en actueler beeld van ‘de veteraan’ en de politieman- of vrouw en het belang van het werk dat zij hebben verricht. Zij zijn degene die uit eigen ervaring over oorlog en conflict spreken. Door hun verhalen en getuigenissen kunnen we beter begrijpen voor welke waarden is gestreden – en nog steeds gestreden wordt. Daarnaast kunnen we ons beter inleven in wat zij hebben meegemaakt en welke nuances, dilemma’s en perspectieven er in oorlogs- en conflictsituaties kunnen bestaan.

Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten die we in het kader hiervan hebben ondersteund:

4. Het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving

Vanuit de kennis over oorlog en conflict, en de waardering voor de democratische rechtsstaat, veteranen en politie, ontstaat de bereidheid om zelf actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving. Door het stimuleren van vaardigheden die hiervoor nodig zijn wordt de versterking van de vreedzame samenleving vormgegeven en toekomstige oorlog en conflict voorkomen. Vfonds richt zich op vaardigheden die tolerantie en verbinding vergroten. Als vertegenwoordigers van de toekomstige generaties vormen jongeren hierin een belangrijke doelgroep. Denk aan het leren deelnemen aan debat, het ontwikkelen van inlevingsvermogen in de ander, conflicthantering, het sluiten van compromissen en ook: het leren om te kiezen voor een opstelling als kritische burger.

Deze vaardigheden worden ontwikkeld wanneer mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog gaan.

Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten die we in het kader hiervan hebben ondersteund: