Over vfonds

We leven in Nederland al meer dan 75 jaar in een samenleving zonder oorlog. De verworvenheden die we sindsdien hebben – het kunnen leven in vrede en vrijheid, en de bescherming door democratische waarden en instituties – zijn echter geen vanzelfsprekendheid.

Vfonds steunt jaarlijks ruim 200 projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren. Daar hoort ook bij: waardering voor veteranen en politiemensen die zich in binnen- en buitenland inzetten om deze te beschermen en te handhaven. Met deze steun wil vfonds verschillende generaties inspireren en motiveren om, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, actief bij te dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Naast het bieden van financiële steun brengt vfonds verbindingen tot stand tussen verschillende partijen en nemen we soms initiatief om een  onderwerp op de agenda te zetten. Wij richten ons hierbij op alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, op de volle breedte van de samenleving en met een bijzondere focus op jongeren. Op deze manier dragen we op verschillende wijzen bij om de impact en zichtbaarheid te vergroten.

Vfonds kan subsidiegelden verstrekken dankzij de bijdragen van onder meer de Nationale Postcode Loterij, De BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.


CBF Erkenning

Het vfonds is een CBF erkend goed doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten wij zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.