Over vfonds

We leven in Nederland al meer dan 75 jaar in een samenleving zonder oorlog. De verworvenheden die we sindsdien hebben – het kunnen leven in vrede en vrijheid, en de bescherming door democratische waarden en instituties – zijn echter geen vanzelfsprekendheid.

Vfonds steunt jaarlijks ruim 200 projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren. Daar hoort ook bij: waardering voor veteranen en politiemensen die zich in binnen- en buitenland inzetten om deze te beschermen en te handhaven. Met deze steun wil vfonds verschillende generaties inspireren en motiveren om, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, actief bij te dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Naast het bieden van financiële steun brengt vfonds verbindingen tot stand tussen verschillende partijen en nemen we soms initiatief om een  onderwerp op de agenda te zetten. Wij richten ons hierbij op alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, op de volle breedte van de samenleving en met een bijzondere focus op jongeren. Op deze manier dragen we op verschillende wijzen bij om de impact en zichtbaarheid te vergroten.

Vfonds kan subsidiegelden verstrekken dankzij de bijdragen van onder meer de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij.


Historie

Twee Nederlandse militairen, die gezamenlijk revalideren nadat ze in 1940 oorlogsletsel hebben opgelopen, richtten kort na de bevrijding een belangenorganisatie voor gewonde dienstplichtigen op: de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers [BNMO]. Na de oorlog in voormalig Nederlands-Indië groeit het ledental van de BNMO sterk. Toch blijft deze bond aangewezen op inkomsten uit particuliere initiatieven, zoals de verkoop van loten en lucifers.

In 1970 richt voorzitter Bib van Lanschot van de BNMO, samen met anderen, de Giroloterij op; de eerste Nederlandse loterij voor goede doelen. Later verandert de naam Giroloterij in BankGiro Loterij. Volgens een verdeelsleutel ontvangt de voorloper van het huidige vfonds – de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers – bijna 13% van de opbrengsten. Deze SFMO werd opgericht om de middelen uit de loterij te verdelen onder de BNMO en andere veteranenorganisaties. Sinds het voorjaar van 2007 opereert de SFMO onder de naam vfonds.

Vfonds is van oudsher dus de belangrijkste financier van de BNMO. Naast een vereniging voor belangenbehartiging en lotgenotencontact kende de BNMO ook een tak voor professionele dienstverlening zoals maatschappelijk werk en nazorgprogramma’s. In 2004 werden deze twee delen gescheiden en is het professionele deel ondergebracht in de BNMO-serviceorganisatie, vanaf 2006 opererend onder de naam ‘De Basis‘.

Het overgrote deel van het budget van vfonds werd en wordt besteed aan veteranenzorg, in de vorm van maatschappelijk werk, juridische dienstverlening en nazorgprogramma’s. Met de Basis is beleid ontwikkeld om in enkele jaren te komen van instellingssubsidie naar projectfinanciering. Dit proces is in 2009 afgerond en heeft geleid tot meer inzicht in de efficiency van de organisatie en een aanmerkelijke kostenreductie. Tevens bood het de Basis ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor andere doelgroepen, met andere financieringsstromen.

De financiering van het maatschappelijk werk werd een principiële discussie rond de vraag of financiering van zo’n primaire zorgfunctie wel de taak is van een particulier fonds. Er werd contact gezocht met het Ministerie van Defensie met als resultaat dat Defensie de financiering sinds 2011 voor haar rekening neemt. Hierdoor ontstond ruimte voor vfonds om het vrijgevallen budget te besteden aan andere activiteiten en nieuwe werkvelden.


CBF Erkenning

Het vfonds is een CBF erkend goed doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten wij zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.